A szentkorona tan viszonylag újkeletü téveszme.

A szentkorona babonás tisztelete, ill. e tisztelet kikényszerítése azonban egyidős a "Szent" István alapította "keresztény" állammal.

Sokszor leírták, leírtam már, hogy "Szent" István csupán megsemmisítette az eltelközi, ill. pusztaszeri magyar (!) alkotmányokat, de maga nem alkotott európai - keresztény szellemü alkotmányt, csupán kegyetlen cselédtörvényeket és ájtatos intelmeket (fia számára).

KoronaMi is az a fetisízmus? A primitív ember téveszméje, egyes tárgyaknak titokzatos, természetfeletti erővel való felruházása, ebből fakadó babonás tisztelete.

A mózesi vallás tiltja ugyan a bálványimádást, de a kőtáblákat és a frigyládát vallásos tisztelettel veszi körül, természetfeletti erőt tulajdonitva nekik.

Bennünket - állati értelemmel bíró gójokat - egy sokkal cifrább bálvány a "szent korona" imádására késztetnek.

A szent koronát körülvevő vakító - butító betűköd, a "szent korona tan", majdnem olyan terjedelmes, mint a Tóra.

A szent korona, mint tárgy, története drámai és vígjátéki elemeket vegyesen tartalmaz. Miután jó Géza fejedelmünknek sikerült Quedlinburgban az országot eladni a német császárnak és a magyar öröklési törvényt (szeniorátus) német öröklési törvénnyel (primogenitura) helyettesítenie, ezáltal a hatalmat Istvánnak átjátszania, nyomban jelentőségre tett szert a korona, mint az önkényuralom tárgyi jelképe.


A magyar középkor a hatalomért, a koronáért, folyó szüntelen küzdelem rémtörténete.
Őseink elfogadták az az elvet, hogy csak az lehet echte magyar király akinek az esztergomi érsek teszi a fejére a koronát.
Ez a szép elv (szabály) azonban többnyire nem volt betartható, mert a primogenitura, mint "rejtett alkotmány" szabályait egyszerüen nem lehetett értelmezni.
Alkalmazni pedig csak önkényesen lehetett, vagyis a szabály felrúgásával.
Ennek tulajdonítható a királygyilkosságok, végtelen láncolata.
A kettős, vagy többes királyságok létrejötte.
A koronáért vívott kegyetlen öldöklés végetérhetetlen és kibogozhatatlan láncolata.
Ennek köszönhető, hogy idegenek (franciák,osztrákok, németek, olaszok,lengyelek, stb.) üldögélhettek "Szent István" trónján.
A koronát meg hol elzálogosították ellopták, eldugták, futás közben elhagyták, stb. Kurva szerencsénkre a korona a rossz pénzhez hasonlóan nem veszett el, így vagy úgy mindíg előkerült.

Most nem mennék bele részletesebben abba, hogy ez a korona milyen korona, "az" a korona e, vagy nem az. Az a lényeges, hogy ennek a fétisnek a segítségével ezer év alatt sikerült teljesen lebutítani a magyar közgondolkodást. Aki a koronára függeszti bamba tekintetét képtelen a világot, sőt önmagát is megérteni. Így váltunk birkákká, állati értelmü gójokká.

A szentkorona tan viszonylag újkeletü téveszme. A szentkorona babonás tisztelete, ill. e tisztelet kikényszerítése azonban egyidős a "Szent" István alapította "keresztény" állammal.

Sokszor leírták, leírtam már, hogy "Szent" István csupán megsemmisítette az eltelközi, ill. pusztaszeri magyar (!) alkotmányokat, de maga nem alkotott európai - keresztény szellemü alkotmányt, csupán kegyetlen cselédtörvényeket és ájtatos intelmeket (fia számára).

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az istváni rezsimnek ne lett volna rejtett (virtuális) alkotmánya, sőt! Ezt csűrték csavarták alkotmámybíróság nélkül is... Az alkotmány precizen kidolgozott alapelvekre (pricípumokra) épül. Néhányat felemlítek

 • Az uralkodó előjoga, hogy saját nemzete érdekeit idegen hatalmaknak kiárusítsa, természetesen a nemzet tudta és beleegyezése nélkül. A fentebb említett quedlinburgi paktumot sok másik követte. Újkori példa a finom keresztény úriember AntallJóska védnöksége alatt létrejött rózsadombi paktum, meg az SZDSZ-el kötött paktum.
 • Az uralkodó további előjoga, hogy saját népe ellen tetszése szerint idegen fegyveres erőt vegyen igénybe. Gondolom, erre nem kell példákat felhoznom.
 • Mivel a hatalom garanciája az idegen erőszak, az idegeneket minden esetben előnyös megkülönböztetésben kell részesíteni a hazaiakkal szemben, az idegen kisebbséget a honi többséggel szemben. Ez az "idegen szép" elmélet, mivel az egynyelvü nemzet gyönge és esendő.
 • Igy lehetett a csodálatos magyar nyelv helyébe a latint bevezetni és a nép kilenctizedét kirekeszteni a jogainak közvetlen érvényesítéséből, majdnem ezer évre.
 • A nép-többség jobbágysorba kényszerítése a már akkor is velejéig züllött keresztény vallás (paulinizmus) ideológiai alapjain nyugodott. Hogy is mondta Tiborc?

"Tűrj békességgel, ezt papolta
Apáturunk is sokszor: boldogok
A békességesek, mert isten fiainak
Hívatnak, - úgy de tömve volt
Magánaka gyomra"

 • A magyarságon élősködő idegenek (franciák, osztrákok, németek, olaszok, lengyelek, stb.) a viharos évszázadokban lehulltak a nemzet testéről, mint a sózott piócák. Egy faj maradt rajta: a zsidó.

Ezen alapszik az európai keresztény értékrend amely egy angolna hajlékonyságával, ill. nyálkásságával csúszott át a jobbágy kizsákmányoláson alapuló feudalizmusból a kezdetben munkás kizsákmányoláson alapuló kapitalizmusba. Majd annak fejlődésével szorosan lépést tartva a világ kizsák mányoláson alapuló zsidókapitalzmusba. (Uzsoracivilizáció.)

Sokszor emlegetjük, hogy Amerikának nincs (állami) pénze. A "szövetségi pénz" (FED) magántulajdonban, zsidó tulajdonban van. A Római Katolikus Egyház pénze szintén magánpénz. A Pápa magánvagyona (!), amelyről senkinek sem tartozik számadással.

A vatikáni bankok a legsötétebb maffiabankok. Ezek finaszírozzák az egyház világméretü politikai machinációit. Ezt a tendenciát erősíti, hogy az Egyház történetében először egy jezsuita lett a pápa. A jezsuita rend tevékenysége csupán s zsidó világösszeesküvéssel hasonlítható össze.

De térjünk vissza a "keresztény értékrend" jellemzésére.

A keresztény értékrend mára judeokeresztény értékrenddé alkult. Teljes mértékben azonosul az erkölcstelen zsidó ideológiával, amelynek társadalmi, gazdasági kifejeződése a fentebb már említettí zsidókapitalizmus.

Ennek alternatívájaként jelentkezett a marxi alapokon nyugvó zsidószocializmus, amelyről mára teljes bizonyossággal kiderült, hogy a keresztény társadalmat és gazdaságot romboló zsidókapitalizmus édestestvére. Kettejük satratégiai céljai azonosak, taktikai módszereik különböznek csupán.

A zsidókapitalizmus "demokratikus" intézményrendszere és a zsidószocializmus diktatórikus intézményrendszre közötti különbözőségek látszóla gosak, figyelemmel arra, hogy Lenin és Trockij rémuralma a zsidó kahal (kehillah) módszereit másolta.

A zsidókapitalizmusnak (zsidószocializmusnak) egyetlen alternativája volt/van (!): a Harmadik Birodalom, ill. Hitler nemzetiszocializmusa. Csakhát más egy alternatíva létezése és megint más annak felismerése, befogadása, megvalósítása.

A keresztény értékrendet kezdetben az idegenek (a jó merániak), a csuhás sáskák, az idegen és a "magyar" nemesség képviselték. Később melléjük álltak a Verbőczy féle jogtudorok, lévén az ország a jogászok és a kanászok országa.

Werbőczy modern utódai is teszik a dolgukat. Egyik illusztris alakjuk Zétényi Zsolt, aki egy tanulmányában "bebizonyította", hogy a magyarnyomorító ezeréves "történelmi alkotmány" az etelközi és pusztaszeri alkotmányok szerves folytatása. Azt a tényt, hogy a nép csaknem ezer éven át formálisan is ki volt rekesztve az alkotmányból, azzal hidalja át, hogy ez idő alatt a nemesség látta el a népképviseletet. Dózsa megégetése és a nemzet nyakára illesztett halálos hurok: a Tripartitum jól jellemzik e képviselet minémüségét.

Kiváncsi voltam, hogy e végtelenül hajlékony gerincü és gondolkodásu úr miként vélekedik az EU-ról. Egy Bunyevácz Zsuzsa nevü úrhölggyel folytatott csevely szövege adta mag a választ. "Bunyevácz Zsuzsa: Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a Szentkorona-tan "eurokonform". Mi kellene ahhoz, hogy hivatalosan is visszatérjünk ehhez a jogrendszerhez? Dr. Zétényi Zsolt:A Szentkorona-tan több is, mint eurokonform, ezzel pusztán azt mondjuk, hogy ez a hagyomány lényegét illetően megfelel azoknak a követelményeknek, igényeknek, amelyeket a nemzetközi közösség, különösen Európai Unió támaszt." Ezt olvasva már csak azt kellett eldöntenem, köpjek e vagy hányjak...

A fentebb hivatkozott Tiborc panaszában megemlíti az izmaelitákat, a mohamedán "adóbérlőket". Nos az idegenek és az izmaeliták helyét az izraeliták foglalták el. Ez a daganat is a nemzet testszöveteiben tenyészik. Sajnos a táptalaj ma sokkal vastagabb, terjedelmesebb. A nyálas, hitvány "magyar" értelmiség alkotja. Ez a csőcselék semmi rokonságot nem mutat a magyar felvilágososodás írói költői nemzedékével. Nem magyar, hanem kozmopolita. Hitvallása az egzisztencializmus, amely félreteszi az essentiát (lényeget) és helyébe az existentiát (létezés) teszi, az önös közömbös létformát. Ez a banda minden rendnem malmán húz, cserébe a véglényként való tengődésért.

Nincs még egy olyan értelmiség a világon, de Európában biztos nincs, amely ilyen mértékben hazafiatlan lenne.

De a dologban nem ez az érdekes, hanem az értelmiség perifériáján tengődő szellemi vegetariánusok: a "radikális" Jobbik, a hungaristák és a nyilasok hozzáállása.

Ezek a papság, a pápisták uszályában hajóznak. Vona/Zázrivecz a Habsburg monarchia feltámasztásáról vizionál. A hungaristákat és a nyilasokat sem zavarja egy csöppet sem, hogy Szálasi nemzeti szocializmusban gondolkodott, nemzeti szocialista pártot alapított. A devizahitelesek elkeseredésén lovagoló Kásler Árpád és pártja is a Szentkorona alól néz ki a világra.

És most térjünk rá, hogy mi a zsidókapitalizmus és a judeokrisztianizmus lényege.

A világon kialakuló, egyre jobban harapózó apokaliptitikus állapotok: háborúk, éhinségek, járványok, szexuális aberrációk, stb. a zsidókapitalizmus "természetes" velejárói. Ebben a helyzetben a judeokeresztény értékrendnek az a szerepe, hogy megértést, türelmet, tűrést prédikáljon ezen elviselhetet len szörnyűségek elviselésére.

Minden "reformtörekvés" csupán a tünetek kezelésére, esetleg elleplezésükre szolgál, az okokat nem említi, még kevésbé törekszik kiküszöbölésükre.

Ennek a helyzetnek az orvoslását jelentette Hitler nemzetiszocializmusa.

Ennek az eszmének, ill. praxisnak a jellemzése rendkivül egyszerü.

 • Hitler gyökeresen leszámolt a háttérhatalom színes kulisszáját jelentő rohadt, felelőtlen demokráciával.
 • Helyette a népfelség (néptöbbség) parancsuralmi rendszerét tette.
 • A kisebbségek és az idegenek státusát  a néptöbbség érdekeihez igazítva szabályozta.
 • Felismerte, hogy a zsidóságnak sem a kisebbségi státust, sem az idegenek (vendégek) státusát nem lehet biztosítani, őket ki kell metszeni a néptestből. (Más kérdés, hogy a végleges megoldás (endlösung) miért nem valósulhatott meg a zsidóság szervezett kivándoroltatása formájában és miért kellett a holokauszt formájában (amit nem tagadok, de helytelenítek) "megoldani". Itt most nem akarom részletezni a Németország elleni zsidó hadüzenetet, se a nyugati hatalmak eviani megállapodását, amelyben elzárkóztak a zsidók befogadásától és "tartózkodtak" tőle akkor is, amikor az auschwitzi jegyzőkönyvek tartalmát már ismerték.
 • Hitler rájött, hogy a nemzetközi tőke spekulációk nem a nemzetgazdaság felvirágoztatását, hanem a nemzetek kizsákmányolását, tönkretételét szolgálják. Rájött, hogy a szilárd valuta fedezete nem az arany, hanem a nemzeti elkötelezettségü diktatura. Leszámolt azzal a tévtannal is, hogy "az állam nem jó gazda". A termelőtőkét nem szocializálta. Az embereket szocializálta, a munkást és a tőkést egyaránt. A III. Birodalom megcáfolta azt a feltevést is, hogy a műszaki fejlődést csupán a pénzügyi spekuláció szavatolhatja. Az ezer sebből vérző Birodalom a haditechnikát olyan szintre fejlesztette, hogy a rabló - tolvaj szövetségesek ebből csemegéztek évekig.

* * *

Summa summárum, a "szentkorona eszme" mint a zsidókapitalizmus, ill. a judeokereszténység iránti "megértés" (tolerancia) eszméje és gyakorlata jogilag kristálytiszta bűnpártolás.

Tudom, hogy a "magyar" televény képes, ill. hajlamos volna még újabb ezer évig bűzölögni, rohadni és a néptestet rohasztani; ha a mai  Magyarorszá got, a holnapi Új Izraelt, valami védőburok venné körül. Csakhogy Magyarország egész kárpát medencei története ennek a lehetetlenségét bizonyítja. Zsidóimádó nagy hazafiatlan költőnk Ady Endre egy mocskos pamfletben a következőket írja. "Kompország, Kompország, Kompország: 'legképessége sebb' álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettõl Nyugatig, de szívesebben vissza." Az Endrus azt szerette volna, ha a ragadós zsidó takony Magyarországot végleg a Nyugathoz tapasztja. Ez azonban így sohase' müködött. És hogy müködhet a jövőben, amikor felemelkedik (the rise) az orosz újbirodalom?

Hitler III. Birodalmától eltekintve cár Oroszországa volt az, amely időnként helyre tette a zsidókat. Az orosz nép és a Pravoszláv Egyház nem volt és ma sem hajlandó "békésen" együttélni a zsidósággal. (Ennek több mint elégséges magyarázatát adja Szolzsenyicin "Együtt" c, könyvében.) Ezért az az eszelős gyűlölet, amelyet a "bosszú népe" táplál a fertőzésnek makacsul ellenálló orosz néppel szemben.

Oroszország a zsidókérdést a következőképp próbálta megoldani. Az orosz anyácska testén nem engedték élősködni őket. Az orosz birodalom fennhatósága alatt álló u.n. "illetékességi területekre" (Kelet-Lengyelország, Litvánia, Lettország, Ukrajna, Belorusszia) tessékelték (deportálták) őket. Kijelölték a letelepedésre engedélyezett városokat és azon belül a zsidónegyedeket (gettók).  

Ma az a helyzet, hogy az "orosz" zsidóság jelentős hányada Moszkvában hozta létre "viruló közösségeit" és ezek leple alatt munkálkodik Oroszország szétbomlasztásán. Oroszországnak (Putyinnak) előbb - utóbb rá kell jönniük, hogy a hátbadöfés (dolchstoss) erőit semlegesíteni kell.

Nos nem kizárt, hogy a komp ismét a keleti part felé kezd "mászkálni". De hogy fogadja majd a kikötő parancsnoka a luxusfedélzeten tenyészkedő "választott népet". Nem lenne jobb a kompról most - a még biztonságos nyugati kikötőben - leszállni?

Szeszak Gyula